ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

ကိရိယာမ်ား

adobe air အိုင္ကြန္
Adobe AIR
22.76MB
mixplorer အိုင္ကြန္
MIXplorer
1.94MB
izzi အိုင္ကြန္
izzi
25.8MB

စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း

လူမႈေရး

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
84.44MB
twitter အိုင္ကြန္
Twitter
39.41MB
imvu အိုင္ကြန္
IMVU
39.01MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
69.83MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
33.39MB
google အိုင္ကြန္
Google+
20.16MB

က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး

သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား

nbc news အိုင္ကြန္
NBC News
6.85MB
today အိုင္ကြန္
TODAY
12.36MB
apphunter အိုင္ကြန္
AppHunter
15.58MB
twitter အိုင္ကြန္
Twitter
39.41MB

ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား

ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း

စာၾကည့္တိုက္မ်ား & အစမ္း

စာအုပ္မ်ား & ရည္ညႊန္းခ်က္

ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ

ေဆာ့ဖ္၀ဲ စာၾကည့္တိုက္မ်ား

apkpure အိုင္ကြန္
APKPure
7.46MB

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

uber အိုင္ကြန္
Uber
7.44MB
lyft အိုင္ကြန္
Lyft
24.35MB
ship info အိုင္ကြန္
Ship Info
84.73MB
android auto အိုင္ကြန္
Android Auto
28.37MB

သတင္းမ်ား & ရာသီဥတု

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး