စမ္းကစားႏိုင္သည့္ဂိမ္းမ်ား တြင္ Apps စတိုးDominoes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Flow Free: Bridges
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
One touch Drawing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
7x7 - Best Color Strategy Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
SWAT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Bubble Bust! HD Bubble Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Unblock Car
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Light House
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
2048
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Voxel Invaders (Free)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Table Tennis 3D
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Tattoo Tycoon FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Chain Reaction
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕