ပြဲလမ္းသဘင္အက 💃 တြင္ Apps စတိုးCamera360- Selfie Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Musixmatch Lyrics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Spotify Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
HomeAway Vacation Rentals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
SoundHound Music Search
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
musical.ly
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Battery Doctor(Battery Saver)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Periscope - Live Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BlaBlaCar, Trusted Carpooling
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Waterin
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Find My Friends
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Festival Buddy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Airbnb
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
AccuWeather
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Songkick Concerts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Shazam - Discover Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Wunderlist: To-Do List & Tasks
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Battery HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
AlcoDroid Alcohol Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Photaf Panorama (Free)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Virtual Zippo® Lighter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕