ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Big Fish Casino – Free Vegas Slot Machines & Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
SatoshiBattle - Free Bitcoin
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Sonic Dash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Free Badoo Chat Dating Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Teeny Titans - Teen Titans Go!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Five Nights at Freddy's: SL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Pinterest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Pocket Mortys
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Pictoword: Word Guessing Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
WiFi Signal Monitor Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
BLEACH Brave Souls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Assistant for Android - 1MB
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Pet Rescue Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Farm Heroes Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Candy Crush Soda Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
TRANSFORMERS: Forged to Fight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Candy Crush Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
PULL&BEAR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Suрer Toss The Turtle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
GameStop
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Opera Free VPN - Unlimited VPN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Photo Editor 2017
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Bubble Witch 3 Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
WWE Champions Free Puzzle RPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Show Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Candy Camera - selfie, beauty camera, photo editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Microsoft Outlook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕