ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Google Play Newsstand
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Ryanair - Cheapest Fares
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Google TalkBack
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
honestbee: Grocery delivery & Food delivery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
TwitPanePlus for Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Funny Jokes - Hindi Chutkule
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
TvALBA - ShikoTv
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Doc Squiffy Kodi & Entertainment
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Hotels.com – Hotel Booking
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 46 မိနစ္က
ebookers Hotel Flight Car Hire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
MX Player Codec (ARMv7 NEON)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Empréstimo Pessoal Online Rápido - iEmpréstimos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
N26 – Banking by Design
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 29 မိနစ္က
Fiverr - Freelance Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
SwiftKey Beta
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 47 မိနစ္က
KineMaster – Pro Video Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
NVIDIA Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Yahoo Mail - Stay Organised
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
FTS 18
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
HOT VPN- Free・Unblock・Proxy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Fake GPS location
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Planetary Times: Astrology
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Solitaire Classic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 47 မိနစ္က
cagoule ghost
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
WhatsApp Business
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ေနာက္သို႕