ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
SD Maid - System Cleaning Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Tango - Live Video Broadcasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Learn English words with Smart-Teacher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 စကၠန္႕က
Microsoft OneDrive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
DNS Lookup - With Links
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 44 စကၠန္႕က
Accupedo-Pro Pedometer - Step Counter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Expedia Hotels, Flights & Car Rental Travel Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
3D Sense Clock & World Weather
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Smart Tutor for SAMSUNG Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Belo [substratum]
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
iShredder™ PRO Data Shredder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Learn Arabic words with Smart-Teacher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
iShredder 6 Military
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Puffin Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Files by Google: Clean up space on your phone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Urlaubspiraten Top Reise Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Google News: Top World & Local News Headlines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Amazon Alexa
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Facebook Pages Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Google Keep - Notes and Lists
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Lookout Security & Antivirus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Yandex.Disk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
TuneIn Radio Pro - Live Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Xperia™ Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Qoo10 - Best Online Shopping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
ေနာက္သို႕