မေန႕က ထိပ္တန္း ေဒါင္းလုဒ္မ်ား

bootagent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Cloud Print
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Puffin TV - Fast Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Morph TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Galaxy Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
BBCAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Découpage de vidéos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google ကင်မရာ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250M - 500M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
DiagMonAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Roblox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Favourite Contacts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
AutoPreconfig
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
CoolEUKor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Default stamp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Foundation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Garena Free Fire - Anniversary
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Find My Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Device Care
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
RedBoxTV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ANT HAL Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
PUBG MOBILE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Link Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Calendar Storage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Actualizacin de software
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က