မေန႕က ထိပ္တန္း ေဒါင္းလုဒ္မ်ား

TPK Player V3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Puffin TV - Fast Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Roblox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Morph TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Auto Trader - Buy, sell and value new & used cars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
RedBoxTV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Garena Free Fire - Anniversary
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Cloud Print
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Galaxy Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
iflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
bootagent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
PUBG MOBILE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Luky patcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Accessibility
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Device Care
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Plex
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Polarr Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Perfect Player IPTV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Découpage de vidéos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
DiagMonAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BBCAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Favourite Contacts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
AutoPreconfig
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Alarm/Clock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
CoolEUKor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က