လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ထိပ္တန္း ေဒါင္းလုဒ္မ်ား

Show Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Android Setup
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Kodi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
VVVVID
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Google Contacts Sync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
[Official] Samsung TouchWiz Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Nest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Mobdro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Roblox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Cloud Print
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
bootagent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Tea Movie Guide - Explore the movie world
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Morpheus TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Terrarium TV - Watch All Free HD Movies and TV Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Foundation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Google Duo - High Quality Video Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
T-Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Galaxy Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
VLC for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
YouTube for Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Carrier Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ေနာက္သို႕