အလုပ္ကိုအားေကာင္းေစပါ

အက္ပ္စတိုးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာလိုက္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ား အစီအစဥ္အရ ဝင္ေငြမွ်ေဝေသာ ပံုစံျဖင့္္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အက္ပ္စတိုးတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါၿပီ။

ယခုပင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ပါ။
ပိုမိုသိရွိရန္

စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု

API သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ကို အေျခခံ၍ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အက္ပ္စတိုးကို ရယူျခင္းမွာ ႐ိုးရွင္းကာ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကိုယ္ပိုင္စတိုးကို ရယူလိုက္ပါ

စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္ API ႏွင့္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝင္ေငြမွ်ေဝေသာ ပံုစံသည္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ OEM မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ အက္ပ္စတိုးအတြက္မဆို API ေျဖရွင္းခ်က္

အက္ပ္စတိုးတစ္ခု ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း Aptoide ၏ Android အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဂိမ္းေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရယူအသံံုးျပဳလိုေသာ စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္။

စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္ API ႏွင့္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္ API ႏွင့္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝင္ေငြမွ်ေဝေသာ ပံုစံသည္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ OEM မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ အက္ပ္စတိုးအတြက္မဆို API ေျဖရွင္းခ်က္

မည္သည့္ အက္ပ္စတိုးအတြက္မဆို API ေျဖရွင္းခ်က္

အက္ပ္စတိုးတစ္ခု ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း Aptoide ၏ Android အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဂိမ္းေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရယူအသံံုးျပဳလိုေသာ စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္။

မိိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ တီဗြီ OEM မ်ားအတြက္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္

မိိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ တီဗြီ OEM မ်ားအတြက္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္

သင့္အမွတ္တံဆိပ္၏ ပံုစံႏွင့္ ခံစားမႈျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အက္ပ္စတိုးတစ္ခု။ သင့္ကိုယ္ပိုင္လိုဂို၊ အေရာင္မ်ား၊ အမည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပသည့္စခရင္တို႔ကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

မိိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ တီဗြီ OEM မ်ားအတြက္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္

သင့္အမွတ္တံဆိပ္၏ ပံုစံႏွင့္ ခံစားမႈျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အက္ပ္စတိုးတစ္ခု။ သင့္ကိုယ္ပိုင္လိုဂို၊ အေရာင္မ်ား၊ အမည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပသည့္စခရင္တို႔ကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားထံမွ ဇာတ္လမ္းမ်ား

AOC
Unitel
Gajah

“အႀကီးမားဆံုး အံ့အားသင့္စရာက ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲႏိုင္တဲ့ အက္ပ္ေတြရဲ႕ ကက္တေလာက္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး အလံုးစံု လုပ္ေဆာင္မႈက အလုပ္အပ္ႏွံသူရဲ႕ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒါကို လံုးဝညႊန္းခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အပလီေကးရွင္းရဲ႕ အသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ Aptoide အဖြဲ႕ရဲ႕ တံု႔ျပန္အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီတြင္း ရင္းျမစ္ေတြ ေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာ OEM မ်ား

Multilaser
Aptoide
Cherry Mobile
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ