ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Yahoo Mail – Organized Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Full Screen Caller ID
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Jazztel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
အဆက်အသွယ်များ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Discord - Chat for Gamers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Torque Pro (OBD 2 & Car)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Samsung Internet Browser Beta
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Firefox Lite - Fast and Lightweight Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
GlobeChat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
SendZ | #1 Best Direct Message Sender
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Telegram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Android အတွက် Firefox beta
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 23 မိနစ္က
Firefox Browser fast & private
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
SuperBeam | WiFi Direct Share
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Rocket Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Signal Private Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Puffin TV - Fast Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Firefox Nightly for Developers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
ANT Radio Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Samsung Push Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
MyAccount Telekom
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Puffin Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Yandex Browser with Protect
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Samsung Internet Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Carrier Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
TalkU Free Calls +Free Texting +International Call
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
my giffgaff
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ေနာက္သို႕