ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

MEB E-OKUL VBS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Toca Hair Salon 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Kids Mode
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Toca Life: Vacation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Brainly – Homework Help & Answers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Toca Life: Hospital
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Learn Languages with Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Toca Life: Neighborhood
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Toca Life: School
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: Office
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: Town
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: City
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: After School
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Photomath
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Билеты+ПДД 2019 Экзамен
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Hello English: Learn English
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Toca Life: Pets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: Farm
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Life: Stable
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Yandex.Translate – offline translator & dictionary
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Duolingo: Learn Languages Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Division calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Kahoot!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Toca Lab: Elements
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
enguru:ပြောပြီ english app ကို
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Kids Mode
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Hair Salon 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Toca Kitchen Sushi Restaurant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Human Anatomy Atlas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Human Anatomy Atlas 2020: Complete 3D Human Body
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕