ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Nest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Color Days Widget
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Auto Trader - Buy, sell and value new & used cars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Samsung Pay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Tesco Lotus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Bagan - Myanmar Keyboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Макдоналдс
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
SmartThings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Tinder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Nomao - Le carnet d'adresses
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
My Galaxy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Mehndi Designs (offline)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Xiaomi Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Muslim Pro - Prayer Times, Azan, Quran & Qibla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Scary Joker Clown Theme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Билеты+ПДД 2019 Экзамен
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Om Tamil Calendar 2020 full details
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
iFood - Delivery de Comida
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Samsung Gift Indonesia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
صلاتك Salatuk (Prayer time)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
iPhone 7 Emoji Keyboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Glovo: Order Anything. Food Delivery and Much More
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
AutoScout24: Autos und Gebrauchtwagen
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Showbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Galaxy Gift
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Life360 - Family Locator, GPS Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
foodpanda - Local Food Delivery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Samsung+
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Tellonym: Honest Questions & Feedback
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕