ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Human Anatomy Atlas 2020: Complete 3D Human Body
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Human Anatomy Atlas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
NandaNocNic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Ada - Your Health Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Essential Anatomy 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Pregnancy +
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Halodoc - Doctors, Medicine & Labs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Period Calendar, Cycle Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MyChart
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Drugs Dictionary Offline: FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
1mg - Online Medical Store & Healthcare App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
X-ray Scanner Prank
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Pregnancy ++
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
PharmEasy – Online Medicine Ordering App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
VIDAL Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MHRS Mobil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Anatomy & Physiology
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Alodokter - Chat Bersama Dokter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Mobile JKN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Blood Pressure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Medscape
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Period Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
PetCoach - Ask a vet for free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
FNM de Cuba
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
MEDizzy - Medical Community
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Лекарства и их аналоги, справочник без интернета
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Meu digiSUS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Breast Cancer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
BiliApp Newborn Jaundice Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Weedmaps Marijuana Cannabis and Weed Reviews
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ေနာက္သို႕