ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Halodoc - Doctors, Medicine & Labs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
Blood Pressure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
MEDizzy - Medical Community
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Ada - Your Health Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
1mg - Online Medical Store & Healthcare App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
الطبي - تحدث مع طبيب الان
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
WebMD: Check Symptoms, Find Doctors, & Rx Savings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
BCB Dexther
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
PharmEasy – Online Medicine Ordering App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Pill Reminder & Medication Tracker - Medisafe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Salud Informa
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
علاج بالاعشاب
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Pregnancy +
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Basic Survival Medicine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Leafly—the world's cannabis information resource
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
E Numbers halal & haram (Free)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Hearing Test
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Trial Drugs A2Z
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Dental Clinic AR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
PHQ-9 Depression module
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Medicines and pills reminder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Human Anatomy Atlas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Meu digiSUS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Home Remedies & Natural Cures
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Bipolar Test
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Mitt Apotek
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Alodokter - Chat Bersama Dokter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
BMI - (Health Checkup)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Pregnancy Test Scanner Prank
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
ေနာက္သို႕