ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Google News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
4PDA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
(US ONLY) Free TV App: TV Series
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
AOL - News, Mail & Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Flipboard: News For Our Time
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
NYTimes - Latest News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Podcast Player & Podcast App - Castbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Twitter Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Hot trends Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Flym News Reader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
CNN Breaking US & World News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Sud Ouest : actualité locale et info du monde
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
ニュースパス かんたん操作で無料ニュースがすぐ読める
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google News & Weather
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
TopBuzz News: Local, Breaking & Fun, All In One
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
BBC News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
votre équipe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Science News Daily - Fastest Science News App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Dailyhunt (Newshunt)-Election,Cricket- News, Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BaBe - Baca Berita
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
CHIP - News, Tests & Beratung
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
News Suite by Sony
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Aaj Tak Live TV News - Latest Hindi India News App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
TV Reader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Настоящее Время
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Updates for Samsung - Android Update Versions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
AC - Tips & News for Android™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Boost for reddit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Quotidiani Italiani
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 23 မိနစ္က
ေနာက္သို႕