ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Pregnancy +
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Amazon FreeTime – Kids’ Videos, Books, & TV shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Pregnancy Tracker + Countdown to Baby Due Date
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Pregnancy ++
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Localizador familiar GPS móvil - Safe365
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BabyCam - Baby Monitor Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Family Locator-Device Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Parental Control & Kids GPS: Kaspersky SafeKids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Family GPS tracker KidsControl
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
طفلي لايف-حاسبة الحمل والولادة،رضاعه وتغذية بيبي .
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Teman Bumil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Motherhood, Parenting & Baby Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Russian alphabet for kids. Letters and sounds.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Music Box and Lullaby for Baby
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
GeoZilla GPS Locator – Find Family & Friends
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Find My Kids - GPS Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Muslim / Islamic Baby Names and Meanings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Baby Sleep Sounds Songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
RaiPlay Yoyo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pregnancy Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Parental Control - Screen Time & Location Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
I'm Pregnant - Pregnancy Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
My baby Piano
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Dormi - Baby Monitor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Family GPS tracker KidControl + GPS by SMS Locator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pregnancy Food
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Baby Lullabies Music Sleep Relax Mozart Serenity
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Pregnancy and Baby
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕