ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Pregnancy Tracker + Countdown to Baby Due Date
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
theAsianparent Baby & Pregnancy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Localizador familiar GPS móvil - Safe365
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Family Tracker Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Pregnancy +
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Parental Control - Screen Time & Location Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Parental Control & Kids GPS: Kaspersky SafeKids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
MaPaMap kid’s phone GPS watch tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Numbers 123 Flashcards PRO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Baby Daybook - Breastfeeding & Care Tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Amazon FreeTime – Kids’ Videos, Books, & TV shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Breastfeeding Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BabyCam - Baby Monitor Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Family GPS tracker KidsControl
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
FamilyAlbum - Easy Photo & Video Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Baby Tracker - Newborn Feeding, Diaper, Sleep Log
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Glitter Drawing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Puzzle Shapes: Learning Games for Toddlers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Teman Bumil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Песни нашего детства 3 – Золотая коллекция
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Pregnancy Parenting Tips: BabyCare, Moms Community
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Avast Family Space for kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Lullaby Songs for Baby Offline
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Cerberus Child Safety (Kids)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Baby songs free Nursery rhymes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Baby Connect (activity log)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
မိခင်နို့တိုက်ကျွေး, ကလေးနို့တိုက်ကျွေးရေးစုပ်စက်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Fruits and Vegetables for Kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Lifecake - Baby milestone & private photo album
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ေနာက္သို႕