ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Adblock Fast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
@Voice Aloud Reader (TTS Reader)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Mobizen Live Stream for YouTube - live streaming
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Malayalam Keyboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Apk Share
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
All File Converter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
MediaFire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Yandex.Disk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Speedify - Fast & Reliable VPN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
LastPass Password Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
MiX Metadata (MiXplorer Addon)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
GoProNow
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
ALLDATASHEET - parts, Datasheets (PDF) download
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Send Anywhere (File Transfer)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
MEGA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
FlipaClip: Cartoon animation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Samsung Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
BlackBerry UEM Client
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Microsoft Kaizala – Chat, Call & Work
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Dashlane Password Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Aptoide Dev
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
HP Smart
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
PrinterOn
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
My Orange Egypt
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
MiX Signer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Finalcad - Quality & Progress
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
magicplan – 2D/3D floor plans & AR measurement
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Dual Dash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက