ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

vBrowser for Hide it Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
iD Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Virtual Volume
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Huawei Mobile Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Calculator - free calculator ,multi calculator app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Clock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
IMEI GENERATOR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Mi Mover
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Files by Google: Clean up space on your phone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Geekbench 4
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 25 မိနစ္က
SD Maid - System Cleaning Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
3DMark - The Gamer's Benchmark
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 25 မိနစ္က
Total Commander - file manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 26 မိနစ္က
Huawei Backup
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Antivirus & Security
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Qwant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
App Watcher: Check Update
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဖုန်း
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Soft Keys - Home Back Button
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Skins for Minecraft PE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
APK Editor Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
File Manager Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Photo Cut Studio Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
T-Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Яндекс — с Алисой
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Free Mobile Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Samsung Smart Switch Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
ေနာက္သို႕