ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Baldi's Basics in Education and Learning
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Sonic CD Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
Guide Garena Free Fire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Best Tricks for Minecraft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Mortal Kombat Advance
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Pixel Gun 3D (Minecraft style)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Jump the Wall - Mexico || USA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Sonic 4 Episode II THD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Sky Champ: Monster Attack (Galaxy Space Shooter)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Flappy Bird
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Pixel Gun 3D PRO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Prince of Persia Classic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
Hentai
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Dead Space™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Modern Combat 2 HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Super Dragon Ball Piano Tiles 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Stickman Ninja Warriors
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Sonic Hedgehog Run
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Man of Steel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Wreck-it Ralph
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Brothers In Arms® 2 Free+
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Ben10 - Power of the Omnitrix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Naruto Fight Shadow Blade X
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Crowd City
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Popsicle Showdown
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
B-Daman
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
SuperN64 (N64 Emulator)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Free Fire Style Stickman Hero
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Give It Up! 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Zombie Escape
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕