ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Magic Castle Piano Tiles: Free Rhythm Music Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Crowd City
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Robbery Bob 2: Double Trouble
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Judge Dredd vs. Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Granny Legend
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Marvel Pinball
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Tiny Rails
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Tankr.io - Tank Realtime Battle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Jelly Defense
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Angry Birds Friends
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Granny
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Slendrina
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Slendrina: The Forest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Cartoon Wars 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Chameleon Run
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Simple Brick Games 14 in 1
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
PAC-MAN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
ePSXe for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Perfect Hit . . .
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Stack Walls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Raise
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Color Shoot Tap To Hit Circle With Jumping Ball
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Happy Brick
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
METAL SLUG X
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Pin Hit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Tap the fly : Chameleon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Circle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
My OldBoy! Free - GBC Emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Minecraft Trial
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Virus War - Space Shooting Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕