ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

စစ်တုရင်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Dominoes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
The Game of Life
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Happy Color™ – Color by Number
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Ludo STAR : 2017 (New)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Snake and Ladder Game-Sap Sidi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Pokémon Duel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Checker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Parchisi STAR Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Cluedo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Tap Color Color by Number
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Ludo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Sudoku.com - Free Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
THE GAME OF LIFE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Plato - Games & Group Chats
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Ludo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Okey Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Ludo Club - Fun Dice Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
MONOPOLY Millionaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
Rento - Dice Board Game Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Dominoes Jogatina: Classic and Free Board Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
1LINE – One Line with One Touch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Draughts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Bingo Party - Free Bingo Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
101 Yüzbir Okey Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Chess Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Onnect - Pair Matching Puzzle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Ludo6 - Ludo Chakka and Snake & Ladder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
8 ball poll : Billiards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
River Crossing IQ Logic Puzzles & Fun Brain Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕