ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Yu-Gi-Oh! Duel Links
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
UNO!™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
French Coinche - Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Solitaire: Super Challenges
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
HANAFUDA2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
The Horus Heresy: Legions – TCG card battle game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Gin Rummy Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Card Heroes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Simple Solitaire Collection
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Buraco Jogatina: Jogo de Cartas e Canastra Grátis
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Pokerist for Tango
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Truco Blyts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Phase 10
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Joker | ჯოკერი
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Russian Card Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Solitaire MegaPack
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Reigns: Game of Thrones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Reigns: Her Majesty
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
MARVEL Battle Lines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Microsoft Solitaire Collection
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Pokémon TCG Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Magic: The Gathering - Puzzle Quest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ေနာက္သို႕