လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ Android Application မ်ား

Shan Koe Mee ZingPlay - ရွမ္းကိုးမီး
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Tongits ZingPlay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Дурак с настройкой правил
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Hearts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Say WHAT? Cards Against the Universe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Barbu
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Poker 5x5 - Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
War of Omens Deck Builder Collectible Card Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Brisca 4
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕