ထိပ္တန္း Android Application မ်ား

Princess Salon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Peppa In The Supermarket
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Angel Wedding Makeover
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Spa Salon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Ice Cream Soda Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Fashion House
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Voice Changer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Upin Ipin Demi Metromillenium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Wedding Princess Salon Day
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Makeup & Dressing for Barbie
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Coloring Book 2 (lite)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Dinosaur Games for kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Pango land
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Diner Dash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Beautiful bride dressup
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Agent P
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
PopCat!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Madagascar Surf n' Slides Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Learn To Draw Dragon Ball Z
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Cool Cake Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
br.com.jcsys.jonas.forca
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Cool Games with Math
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Puppy Doctor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Baby Princess Caring Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Delicious - Wonder Wedding
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Delicious - True Love
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Celebrity New Baby Born
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Trains for Kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Garfield – Living Large!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Nong Trai Vui Ve 2 - Zing Me
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕