ေနာက္ဆံုးထြက္ Android Application မ်ား

1010! Block Puzzle Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Family Guy- Another Freakin' Mobile Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Block! Hexa Puzzle™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Toy Blast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Block Puzzle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Block Puzzle Jewel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
NYTimes - Crossword
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Disney Frozen Free Fall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Sugar Smash: Book of Life - Free Match 3 Games.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Mind Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Roll the Ball® - slide puzzle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Two Eyes - Nonogram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Sailor Moon Drops
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Bejeweled Blitz
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Shoot Bubble Deluxe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Sudoku - The Clean One
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Little Alchemy 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Doodle Alchemy Animals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Doodle God Blitz HD: Alchemy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
Dig it!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Mr Bullet - Spy Puzzles
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Slugterra: Slug it Out 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Mekorama
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Minesweeper: Collector - Online mode is here!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Love Balls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Bubble Witch 3 Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Lily’s Garden
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 21 မိနစ္က
Slayaway Camp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Draw Lines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Unblock Me FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
ေနာက္သို႕