ရွာေဖြမႈ ရလဒ္မ်ား

Bid Wars - Storage Auctions and Pawn Shop Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Bid Wars: Pawn Empire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Auction Wars : Storage King
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Lords Mobile: Battle of the Empires - Strategy RPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Angry Birds Star Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
AVG Cleaner – Speed, Battery & Memory Booster
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
DealDash: Bid, Save, Win & Shop Deals and Auctions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Days of Empire - Heroes never die
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Bidnow
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Card Wars Kingdom
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
GTA: Chinatown Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Emoji Evolution - Clicker Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Angry Birds Star Wars II Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Egg Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Hacker.exe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Storage Saver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Storage Analyzer & Disk Usage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
LEGO® Star Wars™: TFA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Roads of Rome: New Generation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Block City Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Angry Birds Star Wars II
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Angry Birds Star Wars HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Tic Tac Toe AI - 5 in a row
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
1€ auctions on ebay Germany
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
ေနာက္သို႕