ရွာေဖြမႈ ရလဒ္မ်ား

Google Voice
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google+ for G Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
ConnectBot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Voice+ (Google Voice callback)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
CallApp - Caller ID & Block
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Photos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
OK Google Voice Commands
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
WhatsApp Direct Message
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
speaker for Google voice
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Voice Notifications
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Voice Full Integration
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Call Recorder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Voice Search SmartWatch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Caller ID Faker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Play Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
Dialer Free for Google Voice
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Earth
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Phone 2 Location - Caller Id
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
+ဗားရွင္းမ်ား
Google Translate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
+ဗားရွင္းမ်ား
ေနာက္သို႕