အန္းဒ႐ိုက္အတြက္ aldo-olvera-perez မွ ထိပ္တန္းအက္ပ္မ်ား