စတိုး allowweb ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

LTC Reward
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
BTC Reward
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕