စတိုး apps ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

DiagMonAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BBCAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
bootagent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
HwModuleTest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Favourite Contacts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
BadgeProvider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Google+ for G Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
LogsProvider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Découpage de vidéos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Samsung Internet Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Knox Enrollment Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Temple Run 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MX Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ANT Radio Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Service mode RIL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
SysScope
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Samsung Billing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
AutoPreconfig
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ANT+ Plugins Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Samsung text-to-speech engine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Link Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Samsung Notes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Filter Provider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Cloud Print
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
EpdgTestApp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Samsung Clock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က