စတိုး apps ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Clash of Clans
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
TubeMate YouTube Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Google Contacts Sync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Clash Royale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
[Official] Samsung TouchWiz Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Dropbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Android Setup
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Duo - High Quality Video Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Plants Vs Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Microsoft Excel: View, Edit, & Create Spreadsheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Samsung Push Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Candy Crush Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Skype - free IM & video calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Galaxy Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Microsoft OneDrive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Pokémon GO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Clean Master
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ေနာက္သို႕