ကုိယ္စား႐ုပ္ပံု ေကာင္းကင္ဘံု တြင္ Apps စတိုး8BitMe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
XPRESSO Memoji 3D Avatar Anime Animoji Gif Sticker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Vonvon Mini:Cool avatar making
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Gacha Studio (Anime Dress Up)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
LoveByte MiniMe Avatar Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
ITS'a ME! Boy Avatar FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ITS'a ME! Girl Avatar FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
IMVU: 3D Avatar! Virtual World & Social Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ScreenMate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Decoppa!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Doodle Face
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
QikPic - Avatar & Profile Pics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Avatar Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
LINE PLAY - Our Avatar World
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
FaceQ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Bitmoji – Your Personal Emoji
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
SuperMii- Make Comic Sticker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕