ကုိယ္စား႐ုပ္ပံု ေကာင္းကင္ဘံု တြင္ Apps စတိုးIMVU - #1 3D Avatar Social App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
XPRESSO - My animated 3D avatar anime gif sticker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Gacha Studio (Anime Dress Up)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Bitmoji – Your Personal Emoji
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
LINE PLAY - Our Avatar World
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
SuperMii- Make Comic Sticker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
FaceQ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Vonvon Mini:Cool avatar making
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Decoppa!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ScreenMate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
QikPic - Avatar & Profile Pics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ITS'a ME! Girl Avatar FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Avatar Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
8BitMe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ITS'a ME! Boy Avatar FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
LoveByte MiniMe Avatar Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Doodle Face
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕