ေနာင္ ေနာင္ ေနာင္ 🍳 တြင္ Apps စတိုးRetro Fish Chef - The Fish Restaurant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Cooking Emoji - Food Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Restaurant King
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ChocoLand 🍫 Chocolate Chef - Idle Cash Clicker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Munchie Farm
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Slide the Shakes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Mucho Taco
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Happy Sandwich Cafe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Foodpia Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Street Food Stand Cooking Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Japan Food Chain
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Jean's Sundaeria
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Cafeland - World Kitchen
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
World Chef
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Good Pizza, Great Pizza
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Happy Chicken Town (Farm & Restaurant)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
COOKING MAMA Let's Cook!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Rising Super Chef 2 : Cooking Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
I LOVE PASTA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕