အားလံုးကိုခ်ပစ္! တြင္ Apps စတိုးPunch Boxing 3D
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Shadow Fight 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
TRANSFORMERS: Forged to Fight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Shadow Battle 2.1
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
MARVEL Future Fight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Robot Fighting 2 - Minibots 3D
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
LINE Skullgirls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Real Steel Boxing Champions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Nonstop Chuck Norris
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MARVEL Contest of Champions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
WWE Tap Mania
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Fighting Tiger - Liberal
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Tiny Gladiators
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Ninja Arashi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
UFB: Ultra Fighting Bros - Ultimate Battle Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Wrassling - Wacky Wrestling
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Bruce Lee: Enter The Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Rush Fight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Street Fighting2:K.O Fighters
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Vector 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
THE KING OF FIGHTERS-A 2012(F)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Animelee
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Fatal Fight - Fighting Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Taekwondo Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Pocket Wrestling
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Punch Quest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕