စတားထရက္ ကစားမယ့္ေန႔ တြင္ Apps စတိုးboQwI' (Klingon language)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Star Trek Timelines
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
✦ STELLAR TREK
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Star Trek ® - Wrath of Gems
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Star Trek™ Trexels
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
MOD for PE Star Trek Shipyards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Star Trek Alert Battery Widget
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Space Trek: Borg Invaders FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Simtrek STAR TREK Watch Face & Widget Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Star Trek Comics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Quiz for Star Trek
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Netrek Server Info
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
✦ TREK ✦ Sounds [Free]
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Enterprise Live Wallpaper Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Write It! Klingon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Trek Episode Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Tricorder TR-580
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Digital Trek Live theme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
✦ TREK ✦ Total Launcher Theme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Stardate Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Trekkie: ssLauncher Theme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Star Trek ToDo Agenda
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Klingon ToDo Agenda
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Star Trek Movies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Star Trek App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Starfield 3D Live Wallpaper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕