ဂ်က္ဒီ ေလ့က်င့္ခန္း တြင္ Apps စတိုးStar Wars™: Card Trader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Stickman Lightsaber Warriors
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
STAR WARS™: FORCE COLLECTION
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Angry Birds Star Wars HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Star Wars™: Force Arena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
X-Wing Flight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Darth Vader Voice Changer DTVC
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
LightSaber - Saber Simulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Star Wars: Imperial Assault app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Star Wars Studio FX App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Craft Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
GeekArt - Star Wars Wallpapers & Arts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Propel Star Wars Battle Drones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Star Wars™: Galaxy of Heroes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕