ဂ်က္ဒီ ေလ့က်င့္ခန္း တြင္ Apps စတိုးStar Wars™: Card Trader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Stickman Lightsaber Warriors
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
STAR WARS™: FORCE COLLECTION
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Angry Birds Star Wars HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Star Wars™: Force Arena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
X-Wing Flight
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Darth Vader Voice Changer DTVC
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
LightSaber - Saber Simulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Star Wars: Imperial Assault app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Star Wars Studio FX App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Craft Wars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
GeekArt - Star Wars Wallpapers & Arts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Propel Star Wars Battle Drones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Star Wars™: Galaxy of Heroes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕