သေဘၤာျမႇပ္မယ္ တြင္ Apps စတိုးNavy Field
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Warship Battle: Empire of Naval
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Warship Battle Craft: Naval War Game of Crafting
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Warship Attack 3D
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Battleship Battle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Battle Group 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Battle Warship: Naval Empire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Warship Battle Commander
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Warship Strike 3D
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Enemy Waters : Submarine and Warship battles
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
World of Warships Blitz: MMO Navy Fleet War Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Warship
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
World Warships Combat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Battle of Warships: Naval Blitz
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Battleships - Fleet Battle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Secret Stealth Warship Combat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Ships of Battle: Age of Pirates
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Sea Battle 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕