စတိုး appstorize ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Boomerang from Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Layout from Instagram: Collage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
GittiGidiyor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
n11.com - Alışverişin Adresi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Clock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Google Keep - Notes and Lists
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Carrier Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
YouTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Undeleter Recover Files & Data
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
ASPOR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Wallpaper Changer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Poweramp Full Version Unlocker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Namazdayım Modülü
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Connected2.me Chat Anonymously
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Bluetooth Volume Control
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
MHRS Mobil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Radar Beep - Radar Detector
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Facebook Local
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Hepsiburada
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Football Scores - FotMob
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
ေနာက္သို႕