စတိုး betech ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Creative Destruction
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Youtube Video Downloader - SnapTube Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 25 စကၠန္႕က
Lords Mobile: Battle of the Empires - Strategy RPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Master for Minecraft- Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 19 မိနစ္က
AppCoins Wallet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Legacy of Discord-FuriousWings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Trial Xtreme 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Family Farm Seaside
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Tik Tok
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Era of Celestials
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Truck Simulator : Europe 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Super Mario Bros 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Friday Night Multiplayer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
VidMate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
tvpato2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Follow the Line 2D Deluxe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Mad GunZ - Battle Royale, online, shooting games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
KingRoot
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
musical.ly lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Snaptube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Cut the Rope 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Pokemon: Platinum
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Mini World: Block Art
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
AliExpress Shopping App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Pou
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
C.Strike: WAR Online
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Pokemon: Ash Gray
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Universe Series & Films
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Metal Commando - Squad Metal Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
DraStic DS Emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕