စတိုး box-tv ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

6 play ANDROID TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
X-plore File Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
BET NOW - Watch Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
TVirl. IPTV pour Android TV (Unreleased)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Auto Plus (Android & Android TV)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Ace Stream for Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Eurosport Player (Android & Android TV)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
AlloCine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
TeamViewer Host
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
TeamViewer QuickSupport
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Télé Star (Android & Android TV) — Guide TV, Programmes et Replay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Spotify Music - for Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
IPTV Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Molotov - TV en direct et en replay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
myCANAL, vos programmes en live ou en replay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
VLC for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Deezer Music for Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
NX Player (for TV & Android TV)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Network Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Plex (Android & Android TV)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Video & TV Cast | Chromecast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Live Channels
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Auto Journal (Android & Android TV)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Video & TV Cast | Google Cast: Android TV Streamer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ProgTV Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
YouTube for Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Amlogic TV Box tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ေနာက္သို႕