စတိုး brodies-buds ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

BadgeProvider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Wallpapers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Smart Switch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Appels/msg bloqués
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Auto Photo Cut Paste
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Music Maker JAM
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Mobile tracker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Preconfig
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
3D Movie Effect : Photo editor maker movie style
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Samsung ApexService
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Background Remover Pro : Background Eraser changer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
BACKTRACKIT: Musicians' Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Photo Effects
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
GPS Satellite Live Maps Navigation & Direction
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
ChocoEUKor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Video collage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Loopz - Best Drum Loops!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Game Optimizing Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Screen Mirroring
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Live Mobile Location and GPS Coordinates
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Free Beats & Instrumentals - Spodam
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
BBCAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Samsung text-to-speech engine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Découpage de vidéos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
DiagMonAgent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Magnifier
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Backing Track Play Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
SysScope
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Enhanced features
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
ေနာက္သို႕