စတိုး cdu-play-store ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Smart Boy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 0 စကၠန္႕က
Whatsup StatusSaver مُنزل حالات الواتس
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
MOVIES BD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
ReadID - NFC Passport Reader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Relax Meditation: Relaxing Sounds, Sleep Aid Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
UDP_Prod_Test_20191112
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
TV Guide TIVIKO - EU
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 30 မိနစ္က
Blob io - Divide and conquer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 36 မိနစ္က
RaiPlay per Android TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 48 မိနစ္က
Anh Hùng Xạ Điêu
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Yandex Browser (alpha)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
InboxDollars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Meme Generator (old design)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
ÖBB Scotty
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Bravo : loterie gratuite à 1M€
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Mycelium Bitcoin Wallet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Shopfully - Weekly Ads & Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Alexa Shopping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Leafly: Find your cannabis, marijuana, weed, CBD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Via: Low-Cost Ride-Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
UniFi Network
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
ePayments: wallet & bank card
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Travelocity Hotels & Flights
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
EMI Calculator - Loan & Finance Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
KoGaMa Brazil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
2ndLine - Second Phone Number
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Hornet - Gay Social Network
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
ေနာက္သို႕