စတိုး channelthebegal ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

TurboTel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Telegram Beta
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Telegram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Gboard - Google ကီးဘုတ်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Colors For Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
App ကို Backup ကို & restore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Tweet2gif Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
MD5 Checker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Yandex.Disk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Dark Mode Theme for Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
WhatsApp Business
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Instagram Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Decrypto
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Dev Tools(Android Developer Tools)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Blogger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
App Cloner++
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Samsung One UI Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
SamsungOne
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
WhatsAppX
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Faceindo Chat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Plus Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Turbogram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Vidogram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Telegra.ph X PRO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ေနာက္သို႕