စတိုး clodoux ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Sygic GPS Navigation & Maps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Xtra
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
MiXplorer Silver - File Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
TomTom GPS Navigation Traffic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
1.1.1.1: Faster & Safer Internet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Coyote : Alertes, Navigation GPS & Trafic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Tnt France
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
NYON - Icon Pack
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Weather maps & forecast, with The Weather Channel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
TextNow: Free Texting & Calling App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Sygic Travel Maps Offline & Trip Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
DI.FM: Electronic Music Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Flowx: Weather Map Forecast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Stylish Text
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Breaking News Premium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Sesame - Universal Search and Shortcuts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
TVTAP Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Nova Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Le Soir - actus et infos en Belgique
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Smartschool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
X-plore File Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Seety: parking malin & gratuit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
RAR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Docs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Proximus Pickx
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Galaxy Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက