စတိုး darkkiller ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

YouTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Birthdays for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
TripAdvisor Hotels Flights Restaurants Attractions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MEGA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Testes de Código
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
WiFi Overview 360
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Network Signal Info
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
L Speed (Boost&Battery) [ROOT]
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
GPU-L
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Sonic the Hedgehog™ Classic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
CM Browser - Fast & Light
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Battery Calibration
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
CPU-L
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
AndroDumpper ( WPS Connect )
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
My Vodafone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
OLX Portugal - Marketplace
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Fing - Network Tools
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Aptoide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Greenify
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
SD Maid - System Cleaning Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Dropbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Lucky Patcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Orbot: Proxy with Tor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
IP Tools: Network utilities
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
chomp Emoji - Emoji One Style
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
myMail – Email for Hotmail, Gmail and Outlook Mail
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
ေနာက္သို႕