စတိုး denergod ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Show Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
4shared
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Video MP3 Converter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 23 မိနစ္က
Super Mario Run
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Candy Crush Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Pirate Kings™️
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
4 Share Apps - File Transfer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
iflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Galaxy Attack: Alien Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
LocalCast for Chromecast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Bubble Shooter - Link 3 Bubble
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
MEGA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Grab - Transport, Food Delivery, Payments
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Soul Movie
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Stremio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
7Zipper - File Explorer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Evernote
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
SoundCloud - Music & Audio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
PlantSnap - Identify Plants, Flowers, Trees & More
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
YesPlayer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
TubeMate YouTube Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Strike of Kings
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
JibJab
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google+
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕