စတိုး eduapps ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Audiobooks from Audible
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Sea Battle 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Cartoon Wars 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Smurfs' Village
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Splash Cars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Coloring Pages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Faily Brakes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Sketch - Draw & Paint
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
LEGO® DUPLO® Town
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Agar.io
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Moy Zoo 🐻
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Logic, Memory & Concentration Games Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Super Smash Adv - Battle Arena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Math Duel: 2 Player Math Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Jungle Animal Hair Salon 2 - Tropical Beauty Salon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Glow Hockey
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Udemy - Online Courses
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Voice Changer & Video Changer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Kids Drums
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Coloring game(for kids)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Castle Story™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Chemist Free- Virtual Chem Lab
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Little Panda's Chinese Recipes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Kids Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Princess Masquerade Makeup
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Jungle Animal Hair Salon - Wild Pets Makeover
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pepi Garage — Create & Ride
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Aprender inglés con Wlingua
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Superhero Hospital Doctor - Crazy Kids Care Clinic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Barbie Life™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက