စတိုး eduapps ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Candy Crush Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 26 မိနစ္က
Block Puzzle & Conquer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Trials Frontier
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
One Calculator - scientific calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
NASA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
DocuSign - Upload & Sign Docs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Happy Street
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Can Knockdown
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Basketball Mania
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Pet Rescue Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 13 မိနစ္က
Best Fiends - Free Puzzle Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Two Dots
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Udemy - Online Courses
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
NeuroNation - Brain Training & Brain Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
LEGO® Juniors Create & Cruise
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
LEGO® DUPLO® Town
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Elevate - Brain Training Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Puffin Academy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Diamond Digger Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ABCmouse.com
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Lep's World 2 🍀🍀
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ClassDojo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
1010! Block Puzzle Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
PaperColor : Paint Draw Sketchbook & PaperDraw
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
My Horse
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
busuu: Learn Languages - Spanish, English & More
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Rolling Sky
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Coloring Book for family
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
ေနာက္သို႕