စတိုး etutor ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Moodle Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
eTutor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Talkatone: Free Texts, Calls & Phone Number
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
OneNote
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Microsoft PowerPoint
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Microsoft Word
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
TeamViewer for Remote Control
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Microsoft Excel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
AndrOpen Office
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕