စတိုး fgonc ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

CarX Drift Racing 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Bond of Destiny: ninja war
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Laser Overload
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
ဖုန်း
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
MyEdenred Portugal
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
WiFi Magic by Mandic Passwords
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Kiss my Score - Predict Football scores w/ friends
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Fabulous: Self Care
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
明月之時
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Aptoide Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Fever - Discover. Book. Enjoy.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Banco CTT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Kapten - Fast & affordable ride-hailing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Binance Exchange - Cryptocurrency Trading App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Playground (ယခင်က 'AR စတစ်ကာ')
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Gira. Bicicletas de Lisboa
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Scrum Time - Planning Poker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Mi Wallpaper Carousel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Brawl Stars
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Argent
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Facebook Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Google မှ ARCore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Share Music & Transfer Files - Mi Drop
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
DiskUsage
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕