စတိုး gmwatts ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Backflip Madness
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Sketch - Draw & Paint
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
This War of Mine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Jurassic World Alive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
► MultiCraft ― Free Miner! 👍
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Guitar Tuner Free - GuitarTuna
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
ITV Hub
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
FINAL FANTASY TACTICS : WotL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Bricks n Balls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Files by Google: Clean up space on your phone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Ultimate Guitar: Chords & Tabs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Sonic Forces
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Sleep as Android Unlock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Angry Birds Seasons
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Word Cross
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
FINAL FANTASY II
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Arena of Valor: 5v5 Arena Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Clock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Tap Tap Dash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
YouTube Gaming
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
South Park: Phone Destroyer™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Stack Jump
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
FINAL FANTASY IV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Audiobooks from Audible
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Яндекс.Карты — поиск мест и навигатор
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Reddit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
YAZIO Calorie Counter, Nutrition Diary & Diet Plan
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Microsoft Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Soul Destiny
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
MediaMonkey
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ေနာက္သို႕